Házirend

A házirend az otthon belső életének rendjét, a gondozottak jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait tartalmazza, egymás tisztelete és kölcsönös elfogadása mellett a belső béke megteremtésén keresztül, a gondozási folyamat eredményességének érdekében.

A házirend szabályozza:

    a napirendből adódó feladatokat,
    a gondozottak viselkedését, egymáshoz való viszonyát, valamint az otthon dolgozóival szemben tanúsítandó magatartását,
    a gondozottak hozzátartozókkal, illetve más személyekkel történő kapcsolattartását, a látogatás rendjét, az intézményből történő eltávozás és visszatérés rendjét.

Az otthon igénybevételének módja:
Az otthon igénybevétele önkéntes. A felvétel kérelemre történik. Az ellátásról az ellátást igénylők nevében a szülők és az intézményvezető írásbeli megállapodást köt, amely megalapozza a szolgáltatás igénybevételét.
Az ellátás – megállapodásba foglalt- időtartama az átmeneti ellátás alapjául szolgáló ok várható fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, melyet az érintettek kérelmére az intézményvezető 6 hónappal meghosszabbíthat.
Az otthonban történő átmeneti gondozásra, szüleivel történő együttes elhelyezésre a gyermek azért jogosult, mert ennek hiányában lakhatása nem lenne biztosított, és emiatt szüleitől el kellene választani

A gondozottak viselkedésére, egymáshoz, gondozóikhoz és más személyekhez való viszonyára az egymás kölcsönös tiszteletben tartása a jellemző. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az otthonban élők, a látogatóik, a munkatársak és minden más, az intézményben megforduló személy érezze kötelességének:

1.   betartani a házirendet,
2.   meghallgatni és tiszteletben tartani a másik fél véleményét,
3.   figyelembe venni mások érdekeit,
4.   nem zavarni, a lehetőségeihez képest segíteni a többiek életét és munkáját.

A befogadás menete:

A családok elhelyezése gondos előkészítő munka, és az első interjú elkészítését követő kétoldalú megállapodás megkötése után történik.
A szülők a gondozóktól leltár szerint átveszik a lakószobáikat, és a rendelkezésükre bocsátott eszközöket. Elfoglalják lakóhelyiségeiket, megismerkednek társaikkal, gondozóikkal.

Élet az otthonban:
Az otthon folyamatos munkarend szerint működik. Benne a családok folyamatos segítséget kapnak a családgondozóktól, gondozóktól és/vagy az ügyeletesektől. Szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal lehetőségük nyílik jogi és pszichológiai tanácsadásra. Számíthatnak az intézményvezető / otthonvezető / és a fenntartó segítségére is.

A napirendből adódó feladatok:

A gondozottak kötelesek az otthont rendeltetésszerűen használni, a berendezési tárgyak épségét megőrizni, azokat távozásukkor hiánytalanul visszaadni. Az otthon épületében, berendezéseiben és eszközeiben általuk, vagy gyermekeik által okozott károkért felelősséget viselnek.
Lakószobáik, a mellékhelyiségek, a közös helyiségek és az udvar rendjét kötelesek megőrizni, azok takarításában, rendbetételében egészségi állapotukhoz, munkarendjükhöz, gyermekgondozási feladataikhoz igazodóan, velük egyeztetett beosztás szerint vesznek részt.
Az otthonban, ennek érdekében jól látható helyen elhelyeztük a takarítás rendjét / a közös helyiségekben beosztást is /.
A házirend betartását munkatársaink rendszeresen ellenőrzik, ennek keretében, a napirend szerint, rendszeresen vizsgálják a rendet és tisztaságot, az ÁNTSZ által is megkívánt higiénés körülményeket.

Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje:

Rendszeres eltávozás:
A gondozottak folyamatos munkavégzésük, tanulmányi kötelezettségeik teljesítése miatt minden nap, rendszeresen eltávoznak az otthonból. A távozás és a visszaérkezés időpontja gondozottanként más és más, az általános napirendhez képest eltérő időpontban történik. Az intézmény zavartalan működése és a gondozottakért viselt felelősség miatt nagyon fontos, hogy a távozás és érkezés mindig a gondozók tudomásával történjen.

A rendkívüli eltávozások / pl. ügyintézés, rokonlátogatás, stb./ mindig előzetes egyeztetés után, a megbeszélt időpontokban történjenek.  Ez a szabály szintén fontos az otthon zavartalan működéséhez és a többi család nyugalmának biztosításához. A gyermekek felügyelete, kísérése elsősorban a szülők felelőssége, de annak megszervezése különösen tanulással kapcsolatos elfoglaltságaik, a szülők munkavégzése és egyéb indokolt távollétük esetén az otthon feladata.

A gondozottak panaszaikkal elsősorban gondozóikhoz és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Érdekeik védelmét szolgálja az otthonban működő érdek-képviseleti fórum. Lehetőségük van arra is, hogy az intézmény fenntartójának, illetőleg a gyermekjogi képviselőnek adják elő panaszukat. A gyermekjogi képviselő és a fenntartó elérhetőségei megtalálhatók az otthon faliújságán kifüggesztve. A gondozottak jogorvoslatért fordulhatnak az intézmény vezetőjéhez, fenntartójához illetve a gyermekjogi képviselőhöz, amennyiben az intézmény vezetőjéhez vagy a z érdekképviseleti fórumhoz benyújtott panaszára 15 napon belül nem kap választ, illetve ha nem ért egyet a megtett intézkedésekkel.

Egyéb fontos szabályok:
1. Az otthon gyermekintézmény, ahol éppen a gyermekek érdekében tilos a   dohányzás és az alkohol fogyasztása, valamint az ittas állapotban való tartózkodás az intézményen belül
2. A szobában az evés ill. az ételek tárolása tilos.
3. A szobákban a nedves ruhák teregetése tilos. (penészesedés)
4. A látogatás rendje: 14,00 – 18,00 óra között történhet. A meghatározott látogatási időn  kívüli látogatás a családgondozók ill. az Intézményvezető egyeztetése és jóváhagyása alapján történhet.
5. A gyermekek soha nem maradhatnak felügyelet nélkül. Különösen vonatkozik ez az otthon, számukra fokozott veszélyt jelentő területeire /pl. udvar, játszótér, mosó helyiség, stb./ A baleset- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása kötelező. Jelezni kell a gondozók felé, ha valaki balesetet szenvedett.
 

Az ellátás megszűntetésének módja:
A gondozottak ellátása megszűnik, ha a bekerülés okai megszűnnek, a család körülményei rendeződnek, illetve a megállapodásban rögzített gondozási idő letelik. Rendkívüli esetben az intézmény vezetője dönthet az ellátás megszűntetéséről, ha a gondozott  ismételten és súlyosan megsérti a házirendet. Erről a jogosultat írásban értesíteni kell, aki egyet nem értés esetén 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. A gondozottak érdekeinek védelme érdekében otthonunkban érdekképviseleti fórum működik.

Az intézményvezető a szülőnek, nagykorú testvérnek nyújtott ellátást haladéktalanul megszünteti, ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Az intézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti a szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, és szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez.

A házirendet az intézményvezető a szakalkalmazottak véleményének figyelembevételével és az intézményben működő érdek-képviseleti fórum egyetértésével hagyta jóvá. A házirend egy példányát az otthonban jól látható helyen, a bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán elhelyezésre kerül.

NAPIREND

6.00                            ébredés, tisztálkodás, reggeli
 
7.30- 10.00                 takarítás, rendteremtés, a szobák, mellékhelyiségek, közös
helyiségek és az udvar rendjének, tisztaságának ellenőrzése

10.00                           gyermekek tízóraiztatása

9.00-12.00                  főzés, mosás a beosztott anyák, a kisgyermekek levegőztetése(séta) közös játék, meseolvasás, rajz, közös foglalkozás, stb.

12.00-12.30:               gyermekebéd, kisgyermekek fektetése, meseolvasás, ,altatás

13.00                           felnőtt ebéd, csendes-pihenő

15.00-18.00:               iskolás gyermekek tanulásának segítése, tanulmányi előmenetelük ellenőrzése, vacsorakészítés.

18.00-19.00:               vacsora

20.00.                          rendrakás, tisztálkodás /ezek segítése, ellenőrzése/

20.30:                          gyermekek altatása

21.00-22.30                esti programok ideje (Filmklub, beszélgető-klub stb.)

23.00                           lámpaoltás, zárás
  

Támogatóink

Intézményünket a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja. 

elelmiszerbank

uszt logo rgb

Bejelentkezés

Ugrás az oldal tetejére